هیئت مدیره

 • زئوس

  سمت: زئوس

  تلفن: 06666666

  • مسؤول بخش پشتيباني و نگهداري سيستم ها
  • عضو كميته سلامت اداري استانداري
  • مسؤول بررسي و تأييد خريد تجهيزات رايانه اي استانداري و فرمانداري ها
  • پيگيري امور همايش هاي علمي و نمايشگاه هاي تخصصي